فصلنامه تحقیقات موتور- راهنمای نویسندگان
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان باید مقالات خود را بر اساس راهنمای نگارش تهیه کنند. 

1- برای دریافت راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی، اینجا را کلیک کنید.

2- برای دریافت راهنمای نگارش مقالات به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید.

3- برای دریافت راهنمای کلی نگارش مقاله (شامل مواردی که باید حتماً رعایت شوند.)، اینجا را کلیک کنید.

4- برای دریافت لیست واژگان معادل (فارسی- انگلیسی)، اینجا را کلیک کنید. 

5- برای دریافت برگه حق چاپ، اینجا را کلیک کنید.

6- برای دریافت برگه حق اشتراک، اینجا را کلیک کنید .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.48.17.fa
برگشت به اصل مطلب