فصلنامه تحقیقات موتور- درباره فصلنامه
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی تحقیقات موتور:

این فصلنامه از انتشارات انجمن علمی موتور ایران است که هدف آن، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی در میان پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دست اندرکاران موتورهای درونسوز و اعتلای سطح دانش نظری و تجربی آنان است. فصلنامه تحقیقات موتور، در سوم شهریورماه ۱۳۸۷ بر اساس نامه شماره ۳/۴۲۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به دریافت رتبه علمی- پژوهشی گردید. 

  

صاحب امتیاز:

انجمن علمی موتور ایران

مدیر مسئول:

مهندس سید مصطفی میرسلیم

سردبیر علمی:

دکتر برات قبادیان

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.40.20.fa
برگشت به اصل مطلب