فصلنامه تحقیقات موتور- هیات تحریریه
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه:

مهندس سیدمصطفی میرسلیم، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مدیر مسئول)

دکتر برات قبادیان،استاد دانشگاه تربیت مدرس (سردبیر علمی)

دکتر محمد آزادی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی خودرو، دانشگاه سمنان

دکتر وحید اصفهانیان، استاد و رییس پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران

دکتر فتح اله امی، استاد  دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امید جهانیان، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر سیدرضا حسن بیگی، استاد دانشگاه تهران

دکتر رحیم خوشبختی سرای، استاد دانشگاه صنعتی سهند

دکتر ابراهیم عبدی اقدم، استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر امیر حسن کاکائی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت

دکتر بهروز مشهدی، استاد دانشگاه علم و صنعت
 

اعضای هیئت تحریریه مشورتی:

دکتر زیسیس ساماراس، استاد دانشگاه ارسطوی یونان

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب